Route The cost of
goods by land
transporting The cost of
cargo by sea
transporting Optimal option
Cost Continued Cost Continued Cost Continued
Shanghai - Warsaw 242 978 210,064 199 205 195 763 216 993 238,991
Tashkent - Varna 195 515 174,409 165 808 159,530 151 213 168,480
Khabarovsk - Potsdam 165 385 162 509 118 100 110 411 106 581 111 728
Ussuriysk - Kiev 161,600 153,829 152,706 136 873 157,657 161 112